مهندسین عمران
 
آقای مهندس  محمود نصيری​
پایه : ارشد
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا 

آقای مهندس سید محمد هاشمی​
پایه :1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا
 

آقای مهندس  ابوالفضل  جلالی

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا
 

 آقای مهندس محمدتقی ابراهیمی

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا
 

آقای مهندس مهدی اسماعیلی

پایه :2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا
 

آقای مهندس   علی كرمعلی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا
 

آقای مهندس  داریوش رمش

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت :  نظارت واجرا 2 / محاسبات 1

 

آقای مهندس مسلم علی مردانی

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس مسعود  قاسمی

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا
 

آقای مهندس عبدالله رحیمی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس علی خلج

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا 2 /محاسبات 3
 

آقای مهندس عبداله  صفری

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  
آرش  بیكی
پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا
 

آقای مهندس  ابوالفضل ابراهیمی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت 2 / اجرا2 
 

آقای مهندس  مصطفی  مهدیزاده

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا

 

آقای مهندس  آرش  ریاحی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  رضا مهدیزاده

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت1 / اجرا 3
 

آقای مهندس  
احسان رییسی نافچی

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
 3 حدود صلاحیت : نظارت1 / اجرا 
 

آقای مهندس  
علی  حسینی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس سیدرضا  موسوی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
2حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات و اجرا
 

آقای مهندس سیدبهروز جلالی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت ومحاسبات 
 

آقای مهندس  
وحید منصوری

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا3 ومحاسبات2  
 

آقای مهندس  علی حسنی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا و محاسبات
 

آقای مهندس  عبدالله محمدی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا
 

آقای مهندس  
سید حامد ابوالحسنی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  
مهدی  صفری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  
مسعود اصغری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت  و اجرا
 

خانم مهندس زهره جهانشاهی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  
علی بکی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارتو اجرا
 

آقای مهندس  
 هادی اسدی قالهری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 

آقای مهندس وحید محسنیان

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : طراحی ونظارت 
 

آقای مهندس  
سعید عبداللهی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا 
 

آقای مهندس
 احسان دلاوری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : محاسبات ونظارت 
 

آقای مهندس  
علیرضا ابراهیمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : محاسبه ونظارت
 

آقای مهندس  
حامد عباسی قالهری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  
حسن  منصوری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : نظارت و اجرا
 

آقای مهندس  حمیدرضا نجفی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت 
 

آقای مهندس  سیدسعید حسینی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : فقط اجرا 
 

آقای مهندس  
محسن  خاتمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : نظارت واجرا
 

آقای مهندس
امید ابراهیمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط اجرا
 

آقای مهندس  
محمدحسین محمدی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط اجرا
 

آقای مهندس  
حامد بیکی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت

 

آقای مهندس  
حسین انتظاری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت : محاسبه ونظارت واجرا 
 

آقای مهندس  
سیدمحسن  حسینی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط اجرا
 

آقای مهندس  
بهنام مختاری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت 
 

آقای مهندس  
حمیدرضا اسماعیلی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 

خانم مهندس مریم صفری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 

آقای مهندس رضا بیکی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 

خانم مهندس مهسا ابراهیمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 

خانم مهندس هاله السادات جلالی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 
آقای مهندس حامد حاجیعلی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت

آقای مهندس محسن قاسمی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه :مرتبط بامهندسی عمران
حدود صلاحیت :  فقط اجرا

  آقای مهندس علی حجتی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه :مرتبط بامهندسی عمران
حدود صلاحیت :  فقط نظارت

آقای مهندس وحید نجفی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه :مرتبط بامهندسی عمران
حدود صلاحیت :  فقط اجرا

آقای مهندس معین جلالی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
آقای مهندس علی صالحی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط نظارت
آقای مهندس پژمان ابوالقاسمی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : عمران ـ عمران
حدود صلاحیت : فقط اجرا
آقای مهندس مرتضی میرکریمی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه :مرتبط بامهندسی عمران
حدود صلاحیت :  فقط اجرا
آقای مهندس احسان زمانیان
پایه : 3
رشته موضوع پروانه: مرتبط با مهندسی عمران
حدود صلاحیت :  فقط نظارتکلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده