مهندسین معماری
 

آقای مهندس  
جواد  حیدری

پایه : 2و3
رشته موضوع پروانه : معماری
نوع فعاليت / کار : نظارت وطراحی2 /اجرا 3
 

خانم مهندس مرضیه  ابراهیمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با معماری
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت

 

خانم مهندس شیما صادقی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : معماری
نوع فعاليت / کار : طراحی و نظارت واجرا

 

خانم مهندس سحر بیكی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : معماری
نوع فعاليت / کار : نظارت وطراحی

 

خانم مهندس پریزاد ابراهیمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : نظارت واجرا 

 

آقای مهندس امیرحسین حسینی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت

 

آقای مهندس حمید مرادخانی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط طراحی 

 

آقای مهندس هاشم صفری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط طراحی

 

خانم مهندس مرضیه فدایی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط اجرا 

 

آقای مهندس امیرحسین ابوالقاسمی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط طراحی 
 

خانم مهندس فاطمه رضایی نیاسر

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : معماری
نوع فعاليت / کار : طراحی واجرا 

 

آقای مهندس علی نظری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : طراحی ونظارت 

 

آقای مهندس سیدحسام الدین مهرابی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط طراحی  

 

خانم مهندس مژگان رجبی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت 

 

خانم مهندس فاطمه دلیری

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت 

 
خانم مهندس مهسا بیکی
پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی معماری
نوع فعاليت / کار : فقط نظارت  

خانم مهندس فاطمه رضایی نیاسر

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : معماری
نوع فعاليت / کار : طراحی واجرا 

کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده