مهندسین تاسیسات برق
 

آقای مهندس احمد صفری

پایه : 1
رشته موضوع پروانه : تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : طراحی ونظارت
 

آقای مهندس  محمدحسین جلالی

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات برقی
حدود صلاحیت :طراحی ونظارت
 

آقای مهندس مهدی ابراهیم نژاد

پایه : 2
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات برقی 
حدود صلاحیت : طراحی ونظارت
 

آقای مهندس محسن  باقری

پایه :3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : طراحی ونظارت 
 

آقای مهندس اشکان بیکی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : فقط نظارت
 

آقای مهندس علیرضا براتی

پایه : 3
رشته موضوع پروانه :  تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : طراحی ونظارت
 
 

آقای مهندس امیر مومنی زاده پنداسی
پایه :3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : طراحی ونظارت 

 

آقای مهندس ممدرضا نیک بین

پایه :3
رشته موضوع پروانه : مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : فقط نظارت 

 

آقای مهندس حمیدرضا اسماعیلی

پایه :3
رشته موضوع پروانه : مهندسی تأسیسات برقی
حدود صلاحیت : فقط نظارت کلیه حقوق این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان دلیجان می باشد

طراحی و پیاده سازی: شرکت فناوری اطلاعات فرا داده